Tidsskriftsklubben i Drammensbiblioteket

Forside rapport om folkebibliotekTidsskriftsklubben i Drammensbiblioteket har ligget litt i dvale det siste året, men onsdag 4. februar hadde ca 15 bibliotekansatte samlet seg for å diskutere og gjennomgå en fersk dansk rapport. Alle tre bibliotekene var representert, med en klar overvekt av ansatte fra folkebiblioteket.

Verdien av en tidsskriftsklubb

I etterkant av diskusjonen og gjennomgangen av rapporten var den en som påpekte viktigheten og verdien av å sette av tid til denne form for refleksjon. Hverdagen er så travel at vi må tvinge oss til å legge inn tid hvor vi kan ta et skritt tilbake fra daglig drift. Vi trenger alle uansett hvilket nivå man jobber på å få innspill til utvikling av både egen og bibliotekets praksis.

 

En tidsskriftsklubb kan beskrives som en gruppe personer som møtes regelmessig for å vurdere og diskutere en eller flere artikler om et spesielt tema. Det langsiktige formålet med en tidsskriftsklubb på en arbeidsplass, er å forbedre praksis til beste for brukerne.

 

Vi fulgte Camilla på fylkesbibliotekets forslag om å gjennomgå den danske rapporten: “Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi”. Rapporten inngår som en del av tenketanken: Fremtidens biblioteker arbeid.
Lenke til rapporten i pdf 

Selv om rapporten retter seg mot folkebibliotek er den også relevant for fagbibliotek fordi deler av rapporten tar for seg hvordan bibliotek bidrar i utdanningen av befolkningen. Rapporten er interessant i norsk sammenheng fordi den i stor grad tar utgangspunkt i doktoravhandlingen til bibliotekforsker Svanhild Aabø om måling av bibliotekets verdi.

Hovedfunn:

Rapporten sier innledningsvis hvorfor dette har vært et så viktig arbeid å få gjennomført.

Rapport innledning

Rapporten avdekker at danskene er villig til å betale opp i mot 4 milliarder for bibliotektjenester. Det er betydelig mer enn de 2,5 milliarder som brukes i dag. Betalingsvilligheten handler i stor grad om de viktige samfunnsoppgavene bibliotekene er med på å løse som kulturell-, sosial- og læringsinstitusjon. Sitatet under forklarer nærmere hva som ligger inne i de 4 milliardene. 

Rapport samlet verdi

Hvordan bibliotekene kan understøtte både digital utvikling og opplæring i digitale ferdigheter er også noe den danske rapporten er opptatt av. I Norge har vi en satsing fra Regjeringen som har navnet program for “Digital deltagelse“. Jeg sitter i arbeidsgruppa for denne på vegne av Bibliotekforeningen.

rapport digital

Neste møte i tidsskriftsklubben er onsdag 27. mai.