Studium – Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid

20141106_135308Helt siden 2011 har det vært planer om et etterutdanningstilbud for skolebibliotekarer i videregående skole i østlandsområdet.

Torsdag 6. november var det endelig tid for oppstartsseminar for 30 ferske studenter fra Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland. Studiet er på 10 studiepoeng og jeg har vært med på utviklingen av hele opplegget med struktur, kravspesifikasjon til leverandør og fagplan. Tilsammen er det fire fylker som samarbeider om tiltaket hvor Hedmark fylke har hatt hovedansvar for koordineringen. Nyweb ble valgt som leverandør for dette nettbaserte studiet. Nyweb består av dyktige fagpersoner fra Universitetene i Agder og Stavanger.

Bengt Jacobsen, leder seksjon opplæring, avdeling for opplæring i Akershus fylkeskommune åpnet dagen. Han mente at programmet vil øke relevansen av skolebibliotek og bibliotekaren. Dette studiet er et tungt bidrag til å profesjonalisere bibliotekarrollen. Studiet legger opp til erfaring gjennom øving sammen med andre, noe som etter Jacobsens mening gir maksimal læring. Praktisk utprøving gjør det også enklere å gjennomføre studiet. Studiet vil oppleves som relevant, der du er i det daglige. At studiet er arbeidsnært er spesielt viktig når det er få fysiske møter. Han tror studiet vil treffe veldig godt. “Dere kan gjøre en forskjell” mente til slutt Jacobsen i sin hilsen til studentene.

20141106_150733

Kunnskapsorganisering i digitale medium
Arne Olav Nygard

Han er veldig glad i begrepet kunnskapsorganisering. Et begrep han kun finner i litteratur skrevet for bibliotekarer. Han var norsk- og engelsklærer før han begynte som stipendiat med en master i lesevitenskap. Bloggen til Nygard: Arneolavnygard.com/blog

I dag handler mye om tilgangskompetanse. Du trenger ikke lenger bruke all tid for å forstå det grunnleggende. I stedet brukes tankekraft på anvendelsen og utviklingen. Undersøkelser viser at elever ønsker en forstandig person som kan guide de igjennom det digitale feltet.

Fra publisering til deltagelse
Fra hjemmesider til blogg, facebook etc
Fra taksonomier til folksonomier

Både akademikere og journalister bruker wikipedia mer og mer. Elevene får også i større grad lov til å bruke wikipedia. Mange leser aviser kun via lenker fra andre på twitter. Avisene har store problemer med dagens forretningsmodell. Spillereglene for kunnskapsorganisering er endret.

Siste læreplan mot oecd. Fokus på grunnleggende ferdigheter. Normen er foranderlighet. Helt spesifikk ferdighet vil ofte være bortkastet.
Copy/paste literacy. Inspirerte genier. Alle har stjelt fra hverandre, alltid

Dub, klassisk, hip hop, jazz, blues. Remiks er selve nerven i musikken.
Før 17. tallet ble det sett på som en ære å bli kopiert i et partitur.

Undersøkelser viser at den viktigste læreren på IKT er deg selv.

Skolens definisjonsmakt:

Forvaltere av tekstkulturen.
Helt ny tekstkultur.
Thomas Pettitt, dansk professor

To oppgaver som hver teller femti prosent.
Firedagershjemmeeksamen
Nyttig å jobbe i grupper på inntil fire om prosjektoppgave.  Ønsker en praktisk oppgave. Ta i bruk et verktøy f eks i egen yrkeshverdag. Lage et praktisk opplegg og fylle det med innhold. Man skal også skissere bruken. Formulere egen problemstilling. Gjøre greie for bruksområdet. Faglig didaktisk/pedagogisk oppgave. Tett kobling til egen praksis.

Oppfordres til å samarbeide med en lærer. Tenk på allerede nå om du har noen å samarbeide med.
Alle får en primær veileder.

Eksamen tar utgangspunkt i litteraturen.
Gjerne komparative oppgaver.
Andre arbeidskrav, små refleksjonsnotater

Læringsfremmende veiledning i dagens skole. Formativ veiledning.
Tirsdag kl 10 legges det ut nytt materiale i It’s learning for studentene på kurset.

Ofte litt annen bruk av litteratur som skiller de beste fra de litt dårligere.
Underbygge påstander
Vise oversikt
Vise en kritisk leser
Tenk på hvem som er leseren. Tenk på at man skriver for hverandre.
Kildekompasset.no
http://kildekompasset.no
Ntnu.no/Viko
Søk og skriv
Ikke skriv for lange innledninger
http://sokogskriv.no/soking/skaff-deg-oversikt/

Hvordan kan vi bidra i et læringsarbeid
Hattie, 2009
Må ha vurdering underveis
Vet hvor du skal og vet hva du vil
Tett oppfølging og gode på arbeidsoppgaver.
Kjennetegn for toppidrettsutøvere
Sikre struktur og tydelighet i undervisningen
Klare standarder for hva som er god undervisning
Ser en veldig klar struktur på læringsprosessen

Rune Kromsvik:

Får ikke læring uten en sosial relasjon
Bruke teknologi for å inngå i en sosial relasjon
Må være en synlig leder
Planlegge og organisere undervisningsaltiviteter for læring
Ha faglig og pedagogisk kunnskap

Lære seg å leve i et salig kaos.

Ha gode prosesser på læring. Ha gode strategier på læring.
Gjete de svakeste elevene.

De beste lærerne er gode på å tilpasse undervisningen
Fire av fem elever synes det er bedre å bruke pc, nettbrett. Lærer bedre

Informasjonskløfter og digitale skiller, krumsvik på ndla
Hvem drar nytte av ikt i skolen. Oppstår nye digitale skiller
Bruksmønsteret på fritiden
Multutasking er ikke mulig når du vil lære noe. Et faglig orientert bruksmønster.

Være en vandrende pedagog, stå bak for å skape ro
Korte frister gir bedre læringstrykk
Blended undervisning. Omvendt undervisning.
Dårlig struktur i klasserommet gir enda mer kaos med ikt.
Knytte digitale læremiddel til læringsmål
Hvordan introdusere digital bruk
Godt planlagt undervisning

4 lynpresentasjoner avsluttet dagen: 

Katta på Hamar
Skolebibliotekarene på Hamar er svært dyktige. De har et stort repertoar av ulike tiltak og kampanjer. Blant annet arrangerer de: Kriminell uke. Bruker en katalogskuff som adventskalender

Rosthaug vgs
Mari Hopland har laget et opplegg for å lage digitale “boktrailere”.

Youtube for lyd eget lydgalleri hvor du kan hente lyd og bilder
Delrett.no
Henning Fjørtofts undervisningsopplegg om boktrailer
http://delrett.no

Lørenskog

Det reflekterende rom