Revidering av folkebibliotekstatistikken

Som leder av SAMSTAT skrev jeg 29. juni teksten under til biblioteknorgelisten. Resultatet av innlegget ble at jeg takket ja til å skrive en artikkel til Bok og bibliotek om samme tema som publiseres i september. På SAMSTAT har jeg også publisert møtereferater og innspill i arbeidet med revideringen av statistikken:

Forrige uke hadde arbeidsgruppen for revidering av folkebibliotekstatistikken sitt siste møte før forslaget går til endelig behandling i Nasjonalbiblioteket.

Det kom inn tilsammen 31 svar som ble gjennomgått og behandlet i møtet.

Kommentarene tok opp et bredt spekter av problemstillinger. En del av innspillene viser også at det er motstridende behov og ønsker i sektoren, noe som heller ikke er unaturlig i vårt varierte biblioteklandskap.

Arbeidsgruppen vil ikke klare å etterkomme alle ønsker og behov men som leder av SAMSTAT mener jeg at vi kommer et godt stykke videre med det nye forslaget.

Sektoren ønsker i økende grad å argumentere med tall og benytte statistikk og analyse i egen bibliotekutvikling. Dette er en utvikling SAMSTAT opplever at Nasjonalbiblioteket ønsker å legge til rette for.

Det er analysearbeidet det er viktigst å bruke tid på, ikke selve innsamlingen. Der hvor det er mulig har arbeidsgruppen jobbet for å legge til rette for direkte import av data.

SAMSTAT setter pris på at kombinasjonsbibliotek har blitt ekstra grundig behandlet av arbeidsgruppen med blant annet en egen innspillsrunde fra sektoren.

SAMSTAT takker for den åpenheten og tilliten som har gjennomsyret arbeidet i arbeidsgruppen. Det har vært krevende og jeg vil rette en stor takk til Nasjonalbiblioteket og Erlend Ra som har vært leder av arbeidsgruppen og Torill Redse som har vært gruppens sekretær.

Arbeidsgruppen anbefaler Nasjonalbiblioteket å ha årlige møter hvor folkebibliotekstatistikken løpende gjennomgås og evalueres. Statistikkutvikling må ses som en løpende prosess og årlige møter vil bidra til å sikre kontinuitet i arbeidet.

Et eget delprosjekt har sett spesielt på analyse av nettrafikkdata. Det er uaktuelt å bruke Google Analytics blant annet på grunn av eierskap til data, men i stedet er det forslag om å velge Piwik i en pilot som baserer seg på data fra prosjektet Webløft. Det er ønskelig med en løsning tilsvarende den danske http://danmarksbiblioteksindex.dk/ hvor i tillegg det enkelte bibliotek har sin egen administrasjonsside som gir mulighet for mer inngående analyser.