Oppstart av tidsskriftsklubb i Drammensbiblioteket

I midten av september arrangerte NBF, Buskerud og fylkesbiblioteket studietur til Vestfold. På Høgskolen i Vestfolds bibliotek (HiVe) fikk vi høre om et tiltak de har satt i gang for å utvikle et kunnskapsbasert miljø på arbeidsplassen, en tidsskriftsklubb. HiVe har møter hvert kvartal og er veldig fornøyd med tiltaket. Det er frivillig å delta.

En tidsskriftsklubb kan defineres som: En gruppe personer som møtes regelmessig for å vurdere og diskutere en eller flere artikler om et spesielt tema.

I fylkesbiblioteket har vi lenge hatt planer om å sette i gang, og nå gjør vi noe med det og inviterer herved alle i Drammensbiblioteket til å bli med.

Formålet med tidsskriftsklubben vil være å holde seg oppdatert på ny forskning, i tillegg til å forbedre egne ferdigheter i kritisk vurdering av forskning og kunnskaper om forskningsmetode.

Det langsiktige formålet med en tidsskriftsklubb på en arbeidsplass er å forbedre praksis til beste for brukerne.

Jeg har diskutert tema med flere og i første omgang har vi bestemt oss for et overordnet tema: Bibliotekutvikling. Dersom mange er interessert vil det være fullt mulig å dele dette opp i undertema, som formidling, IKt etc.

Jeg tar ansvar for å finne en artikkel til første møte, men tar gjerne i mot forslag. Første møte vil være i midten av oktober.

Jeg har tenkt at første artikkel skal være skandinavisk og har funnet frem til et fagfellevurdert dansk tidsskrift, Dansk bibliotekforskning.

Tidsskriftet ble i 2012 erstattet av: Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling som er et forum for forskning i informationsvidenskab og kulturformidling på tværs af sektorer, institutioner, discipliner og teorier.  Tidsskriftet udspringer af forskningen ved Det Informationsvidenskabelige Akademi og andre danske og nordiske universiteter og indeholder informationsvidenskabelige artikler i et tværfagligt spektrum mellem information, kommunikation og kultur. Emnerne rækker samtidig videre ind i områder som digitalisering, medier, kultursociologi, informationsarkitektur, litteraturformidling.