Fylkesbiblioteket som deltager i Comenius Regioprosjekt

Buskerud fylkeskommune har fått tildelt 45 000 Euro til Comeniusprosjektet “Learning in the 2.0 Classroom” hvor fylkesbiblioteket er en av partnerne. Tre videregående skoler i Buskerud er deltagere i prosjektet. Våre EU-partnere er fra Përnu i Estland. Përnu Public Library er en av partnerne.

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) er nasjonalt kontor for internasjonale program og tiltak innenfor høyere utdanning i Norge. Et av programmene innenfor videregående opplæring er Comenius Regio.

Et Comenius Regio partnerskap skal utvikle og utveksle gode erfaringer innen emner som for eksempel skoleledelse, kvalitet i opplæringen, lærerutdanning, entreprenørskap, integrering av elever med spesielle behov, minoritetsspråklige elever, frafallsproblemer og så videre. Utveksling av ansatte, konferanser, studiebesøk, mindre forskningsprosjekter, kampanjer og prosjektmøter er blant aktivitetene som kan støttes gjennom Comenius Regio.

Hovemålet for prosjektet er følgende:

Prosjektet “Learning in the 2.0 Classroom” vil fokusere på utvikling av undervisningsmetoder for samarbeidslæring gjennom bruk av web2.0 og andre digitale samarbeidsverktøy. I læringsarbeidet i en digital tid kan skolebiblioteket få en mer sentral rolle. Utvikling av skolebiblioteket og samarbeid bibliotekar – lærere er derfor sentralt.

Prosjektet vil undersøke og bygge på erfaringer som allerede er gjort i de to regionene, utveksle erfaringer og bygge videre på disse. Sentralt blir utvikling av og deling av små og store digitale læringsressuser, samt utvikling av læreres og skolebibliotekarers digitale kompetanse og informasjonskompetanse.

Deltakerne vil utvikle kursleksjoner som deles på prosjektets wiki, disse følges opp av regelmessige webinar. Refleksjon om læring i det digitale klasserommet og øvelse i ledelse av læringsprosesseser er også viktig.

De fleste unge er aktive deltakere i digitale sosiale netvterk. Prosjektet vil fokusere på hvordan dette gir en mulighet for bedre læringsprosesser i en digital tid.

Fra et biblioteksynspunkt, er det svært gledelig at det legges så stor vekt på samarbeidet mellom bibliotekar og lærer. Fra fylkesbiblioteket vil Jannicke Røgler være kontaktpunktet for prosjektet. I midten av oktober vil vi arrangere første samling for våre partnere fra Estland i Drammen. Skolebibliotekaren på Hønefoss vgs, Lier vgs og St. Hallvard vgs vil alle bli involvert i prosjektet.

21first learning skills, collaborative learning, flipped classroom er viktige stikkord i prosjektet. Will Richardson er en av de viktigste fagpersonene som fronter dette nyskapende synet på læring. Powerful learning practice som han er tilknyttet, er et sentralt miljø i USA som også arbeider med skoler og pedagoger utenfor USA. Tilnærmingen er basert på aksjonsforskning og det jobbes tett sammen med lærere på den enkelte skole.

PLP forklarer det slik:

PLP is a professional development model that immerses educators into environments and practices that allow them to learn and own the literacies of 21st Century learning and teaching. It is unique in that it is carried out over the course of the school year through a carefully planned curriculum designed to initiate and support a real shift in the personal and professional practice of the participants. The end result is that PLP educators understand deeply the literacies and pedagogies necessary to leverage the powerful emerging technologies for personal and classroom learning.