Friluftsliv: en relasjon mellom mennesker og natur

Fotograf: Torbjørn Pedersen

Hvem er du?

Jeg heter Jannicke Høyem og er universitetslektor i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Jeg underviser på 2 deltidsstudier i friluftsliv ved NIH. Til dette arbeidet ligger alt planarbeid, organisering, undervisning og utvikling av videreutdanning i friluftsliv for voksne studenter, samt utvikling av friluftslivsfaget. Jeg har vært med siden oppstart av studiet i 2002 og utviklet dette sammen med Trond Augestad. Fra september 2009 har jeg vært førstelektorstipendiat tilknyttet HiO/PUS.
Jannicke er glad i friluftsliv også på fritiden, og særlig vinterfjellet spesielt. Men også havpadling og det å bare være ute og få sol på øyet og luft i håret er viktig for Jannicke. Hun er også opptatt av miljøperspektiver, og av å finne glede i hvert enkelt øyeblikk i stedet for alltid planlegge for hva som skjer i neste uke.

Hva er innholdet i og bakgrunnen for prosjektet ditt?

I dette prosjektet ønsker jeg å undersøke hvilke forhold som kan skapes mellom mennesker og natur gjennom friluftsliv. Mitt hovedperspektiv er at jeg ser friluftsliv som et begrep eller fenomen som er kulturelt bestemt og derigjennom bundet til tid og sted, og som stadig utvikler og forandrer seg. Friluftsliv i fritiden og friluftsliv som fagområde kan beskrives som to ulike fenomen, og det sistnevnte vil i hovedsak være fokus i prosjektet. Min hovedinteresse i prosjektet vil være å undersøke hvordan voksne som tar videreutdanning innen friluftslivsfaget, opplever og deltar i friluftslivet og hvilke betydninger som skapes.

Jeg har valgt et læringsperspektiv, noe jeg knytter til læring i, om og gjennom friluftsliv. Hensikten er å finne ut mer om hvordan kompetanse i friluftsliv kan utvikles og hva den innebærer, både med tanke på å arbeide som leder i friluftsliv, utvikle sitt forhold til natur og bygge en forståelse for betydningen av dette forholdet i arbeid med friluftsliv. Et viktig perspektiv i prosjektet vil også være å få kunnskap om ledelse av læringsprosesser og utarbeide en didaktikk for voksnes læring med naturen som læringsarena.

Prosjektbeskrivelse


Prosjektet er knyttet til deltidsstudiene i friluftsliv, del 1 og del 2 (30 + 30 studiepoeng) ved Norges idrettshøgskole. Dette er en friluftslivsfaglig videreutdanning der friluftslivsfaget beskrives gjennom både teori og praksis, eller ved å ha dimensjoner av både kunnskaper og handlinger som gjensidig påvirker og er avhengige av hverandre.

Undervisning i orientering i Skarvheimen. Fotograf: Trond Augestad

Hva er hensikten med prosjektet?

Å undersøke og beskrive friluftslivsfaglig utdanning og ledelse av denne, og se dette i lys av forholdet mellom mennesker og natur.
Herunder:

  • diskutere et utvalg av tema og arbeidsformer i friluftslivsfaget og forutsetninger for disse
  • belyse menneskers forhold til natur gjennom friluftsliv og friluftslivsfaglig utdanning
  • diskutere betydningen av relasjonen mellom menneske og natur for arbeid som leder i friluftsliv

Prosjektplanen bygger derfor på arbeid som ble påbegynt i 2002 da jeg sammen med Trond Augestad planla og satte i gang deltidsstudier i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole, og det videre arbeidet med planlegging, gjennomføring og vurdering av disse studiene med tilhørende fagutvikling. Her har også andre faglærere bidratt. Videre bygger prosjektet på egen forskning som er gjennomført i samme periode. Veien har til dels blitt til underveis. Samtidig finnes en rød tråd gjennom prosjektet. Omdreiningspunktene er for det første interesse for forholdet mellom mennesker og natur, og for det andre interesse for ledelse av og innsikt i læringsprosesser for voksne i natur.

Undervisning i bruk av gps. Fotograf: Trond Augestad

Hva er din metode?

Jeg plasserer prosjektet i en kvalitativ forskningstradisjon. Deler av prosjektet vil være basert på aksjonsforskning. Jeg ønsker å finne fram til alternative måter å utvikle og formidle praktisk kunnskap og uartikulerbar kunnskap, for eksempel gjennom film og bilder.

Hvordan vil du beskrive prosjektets relevans?

Gjennom å dokumentere og vurdere arbeidet med utvikling og gjennomføring av deltidsstudiene i friluftsliv siden starten i 2002, vil prosjektet kunne bidra til at videre drift av studiene ikke skal være avhengig av de som startet disse studiene i utgangspunktet. Prosjektet vil også ha overføringsverdi til de andre studiene i friluftsliv ved NIH, og det vil kunne gi økte muligheter til å diskutere friluftsliv som fag og forskningsområde gjennom å gi innsikt i og forståelse av kunnskaper og handlinger i friluftsliv og produksjon av disse. Prosjektet vil slik også være et bidrag til fagmiljøet og kunne bidra til erfaringsdeling.

Fotograf: Torbjørn Pedersen

Jeg forstår førstelektorløpet som en praksisnær kvalifisering der undring, refleksjon, erfaringsdannelse og dokumentasjon av denne danner grunnlag for forbedret praksis. Dette passer godt til friluftslivsfaget som består av mye praktisk kunnskap, og for meg som har utgangspunkt i praksisfeltet – en fagdidaktiker.

Og med det, takker Jannicke Røgler Jannicke Høyem for samtalen