Forventninger til SIP-kurset

Jannicke og Tord har spurt deltagerne om forventninger til kurset, hva de ønsker å lære mer om og hvilke temaer de ønsker å gå i dybden på. Temaene som listes opp på SAMSTAT blir godt mottatt av kursdeltagerne.

Trafikktellinger nevnes av flere som et meget aktuelt tema. Det er en metode som mange ser kan være av stor nytte i egen institusjon.

Hvordan statistikk kan brukes som verktøy i systematisk samfunnsutvikling framheves også. Et eksempel her vil være å gjøre en undersøkelse rundt barn og unges lesevaner. Med bakgrunn i et bibliotek som har satset mye på samarbeid mot skoler for utvikling av leselyst, vil det være viktig å måle effekten av denne typen utviklingsarbeid. Det handler om systematisk måling av tiltak gjennomført i biblioteket.

Et ønske som deles av flere er å lære mer om tolkning, bearbeiding og bruk av det innsamlede statistiske materialet. Et sentralt punkt i denne sammenhengen vil være å lære mer om å framstille statistikken grafisk, gjerne på en egen nettside eller blogg. «Googles motion chart» trekkes fram som et verktøy som kan være nyttig å lære.

KOSTRA trekkes fram som et viktig verktøy å lære mer om. Siden KOSTRA brukes for sammenligninger mellom kommunene, er det viktig å ha god kunnskap om dette for de som jobber i folkebiblioteksektoren.

Det er også et ønske om å lære mer om hvordan man kan utvikle lokale surveyundersøkelser.

Utvikling og bruk av indikatorer ser også på som et viktig punkt å ta opp i løpet av kurset.

En deltager fra et fylkesbibliotek ønsker å utvikle felles strategi for bruk av statistikk i folkebibliotekene i eget fylke.