Er det bare bøker for voksne som kasseres?

 

Det er spørsmålet jeg stiller med etter å ha sett nærmere på de nasjonale bestandstallene. Folkebibliotekene inneholder nå ca. 18,7 millioner bøker. Siden 2002 har det blitt 10% færre bøker i biblioteklokalene. Men, denne nedgangen er det kun voksenlitteraturen som står for. Barnebøkene har tvert i mot hatt en økning i bestanden på 3,9% fra 2002 til 2011.

I dag er det dobbelt så mange bøker for voksne som for barn i norske folkebibliotek. Bestanden for bøker til voksne, har hatt en reduksjon på 15,7% i perioden 2002 til 2011. I antall bind utgjør den totale nedgangen 2 070 000 eksemplarer på ti år. Avgangen på antall voksenbøker har skutt fart etter 2008. I perioden 2008 til 2011 har avgangen vært på 1 million bind og det kasseres mer skjønnlitteratur enn faglitteratur.

Færrest mulig bøker er ikke noe mål for god bibliotekdrift, men det er fremdeles slik at vi er langt unna IFLAs anbefalinger om samlingsstørrelser for folkebibliotek:

1. Som ei generell retningslinje bør ei etablert boksamling ha mellom 1,5 og 2,5 bok pr. innbyggjar.
2. Store samlingar er ikkje synonymt med gode samlingar, særleg ikkje i den nye digitale verda.
3. Det er viktigare at samlinga fyller behova til lokalsamfunnet enn at ho er så stor som mogleg.
4. Ei mindre samling med høg kvalitet blir brukt meir enn ei stor samling der mange av bøkene er gamle, slitne og utdaterte, for dei nyare titlane kan lett bli borte blant det eldre materialet.

Med utgangspunkt i 2011 ville punkt 1 innebære en reduksjon av boksamlingene fra 18,7 millioner til et sted mellom 7,5 og 12,5 millioner bind. I dag er det i gjennomsnitt 3,74 bøker per nordmann og skulle man gå etter IFLAs anbefaling ville det bety en halvering av bokstammen i norske bibliotek. Viktigere enn antall bind, er at samlingen er oppdatert og av høy kvalitet.

I IFLA public library service guidelines 2. utgave (2010) opererer IFLA med 2 til 3 bøker per innbygger. Når det gjelder kommuner med mer enn 100 000 innbyggere kan tallet økes noe. I Australia anbefales tre bøker per innbygger i kommuner under 50 000 og 2-3 der hvor innbyggertallet er større enn 50.000. En samling bør aldri inneholde mindre enn 2500 bind.

 

Hva kan være årsaken til at man ser en vekst i antall barnebøker? Barnebøker blir i gjennomsnitt lånt flere ganger enn en voksenbok. Slitasjen blir tilsvarende større, og man skulle tro at kasseringen ville være mer omfattende for barn og unge. Barn er vel så kravstore som voksne når det gjelder kvalitet på illustrasjoner. Det som de imidlertid har større problemer enn voksne å vurdere, er innholdet. Det stilles desto større krav til oss som jobber i bibliotek å fjerne de barnebøkene som har utdatert innhold.

Nå er det ikke noe problem med mange bøker om du har plass til det. Gi barna et realt bokbad, men hyllene må ikke være høyere enn at de enkelt rekker opp og hyllene må ikke være fullere enn at barna enkelt kan bla i bøkene og ta ut det de ønsker. Det gis ut mange flotte billedbøker i Norge. Men, de krever mye plass om de skal bli formidlet på en god måte.

Jeg har ikke i denne omgang sett på tallene for tilvekst og avgang i bibliotekene, men kun sett på det totale bestandstallet for barn og voksenbøker for fag- og skjønnlitteratur.