Det Informationsvidenskapelige Akademi

Onsdag ettermiddag hadde vi et meget interessant møte på IVA med Trine Schreiber

Bachelorutdanning
Den nye bachelorutdanningen http://www.iva.dk/uddannelser/bachelor/undervisning/ på IVA er nå tre år gammel. Bakgrunnen for endringene slik jeg har lest gjennom danske bibliotektidsskrifter var en synkende rekruttering til studiet. Bibliotekutdanningen tok en rekke større grep, med både endring av utdanningens navn og endringer i innholdet av utdannelsen.

Dersom man blir ansatt i et folkebibliotek må man ha et syvende semester med praksis, et profesjonssemester. Dette er et meget konkret arbeid som avsluttes med en sluttrapport.

Kandidatutdannelsen

Folkebibliotek har begynt å ansatte kandidatutdannede på fem år fordi de har en bredere faglig bakgrunn. Den økonomiske krisen gjør at folkebibliotekene ønsker femårige ansatte som gir større fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver. IVA erfarer nå at de fleste på grunnutdanningen går videre i kandidatutdannelsen. Det er litt uro i folkebibliotekene fordi dette skaper et skille i biblioteket mellom 3-årig og 5-årig bibliotekutdannede.

Entreprenørskap er en egen del av kandidatutdannelsen og IVA ønsker at studentene skal ha en forståelse av biblioteket som virksomheter. Bibliotekarkompetansen er i Danmark etterspurt både offentlig og privat.

Vektlegging av prosjektarbeid
Utdanningen legger større vekt på prosjektarbeid, noe de jobber med hvert andre semester gjennom hele grunnutdanningen. Studentene får dermed veldig godt innblikk i prosjektarbeid. Det er en veksling mellom obligatoriske fag og prosjektarbeid. Praksisfeltet kan melde inn ønsker om prosjekter og utviklingsarbeid i eget bibliotek. Dette styrker dialogen mellom bibliotekene og utdanningen. Dette er en åpen database bibliotekene selv kan registrere inn i. Det er stort sett bare folkebibliotek som melder inn, men også noen få fra privat og gymnas.

Kandidatene får tittelen cand scient bibl etter fem år. I Danmark må vært fag vise hvor høy arbeidsløshet det er blant kandidatene.


En rekke studenter ønsker seg en medieutdannelse og IVA har fått styrket antallet søkere fra denne gruppen av studenter. Dette er attraktive studenter for IVA og utdanningen erfarer så langt at de som begynner etter hvert får en interesse for bibliotek. Utdanningen tar årlig opp 120 studenter på grunnutdanningen. En del av disse går videre på IT-universitetet.

Ca 30 personer går videre på syvende semester. Noen søker videre på andre kandidatutdannelse, noe som mange folkebibliotek setter pris på. It- universitetet har mange ulike programmer på masternivå, noe som er svært interessant for de med bachelor fra IVA. I Danmark kan man fritt velge moduler mellom ulike utdanninger.

Omleggingen av studiets innhold og nytt navn har gitt større søkning. Per i dag er det ca 75 personer som tar kandidatutdannelsen.

Samlokalisering
IVA flytter sammen med København Universitet (KU) om tre år og ser frem til å flytte inn på et nytt campusområdet. IVA erfarer at de rekrutterer langt færre «innesluttede» personer i dag enn tidligere. En tydeliggjøring av bibliotekarens image og oppgaver kan ha medvirket til denne ønskede utviklingen.


IVA blir muligens liggende administrativt under KU som eget institutt, Det informasjonsvitenskapelige institutt. IVA har tidligere ligget under Kulturdepartementet. Etter valget ble IVA flyttet til Utdanningsdepartementet. Så og si alt personalet har en phd. 6-7 nordmenn er i dag tilknyttet doktorprogram ved IVA. Trine Schreiber mener det er et gode for bibliotekarprofesjonen at IVA har et høyt utdannet personale som også driver med forskning.

Trine Schreiber jobber spesielt med informasjonskompetanse. Hun henviste til Ubtesten.dk som en god tjeneste for studenter. Denne tjenesten skal nå utvikles som app.

Vi fra Norge kunne vise til en undersøkelse som viste at det kun er 144 tilsammen som er uteksaminert fra JBI på masternivå. Dette i motsetning til Danmark hvor utviklingen nå går mot at de fleste tar en kandidatutdannelse på fem år.


Fagreferenter i Danmark har mistet mye av sin tidligere sterke posisjon i følge Schreiber. Nå er de på nivå med resten av de ansatte, og det er i dag mange som ønsker FoU-tid for hele personalet.

Jette Hyldegård, Utdannelsessjef ved pedagogisk enhet
Alle forskere og undervisere er med i et prosjekt som heter «punkt», som er et større utviklingsprosjekt for å evaluere undervisningen. I dette prosjektet jobber de med hvilken undervisningsform som passer til det enkelte fag. Rett læringsform mot rett eksamensform.
Evaluering av undervisningen. Halvveis i hvert semester foretas det en evaluering med studentene. Kollegiet og studentene diskuterer hva som er god og dårlig undervisning.
All undervisning er organisert i team. Det er med på å utvikle felles kunnskap om hva som er beste måte å undervise på. Hele det vitenskapelige personalet er med på å utvikle egen praksis. Hvordan kan underviserne best arbeide som prosjektveiledere overfor studentene. PÅ IVA er de opptatt av å fremheve at veiledning også er en undervisningsform.

Ikt i undervisningen
Kollegiet jobber med bedre bruk av it i undervisningen. F, eks hvordan kan smartboard benyttes i undervisningen. It’s learning er læringsplattformen. De gjør også forsøk med direkte tilbakemeldinger. Det er en forventning om at studentene har egen pc.

Januar 2013 starter de en modul for å lage en konferanse. Et av målene er å se nærmere på hva man kan bruke en ipad til når det gjelder forberedelse og gjennomføring av en konferanse.

Underviserne kan søke timer til å drive med egne utviklingsarbeidet.

Angående rekruttering. Snittkarakteren har betydning for hvor mange som faller fra. De har frafall fra studiene slik alle andre har og noen skal også veiledes ut av studiet fordi de ikke vil kunne klare å arbeide som bibliotekar.

IVA tilbyr også en profesjonell master. Den gjelder for de som har vært ute i biblioteket i minimum to år. Det er undervisning fredag og lørdag, en gang i måneden. Per i dag er det seks, syv personer fra Norge.