Ikke uvilje mot endring, men…

Forleden hørte jeg om et bibliotek som skulle jobbe med nye løsninger for sin veiledning og sine veiledningspunkt. Utforming og bemanning av skranke- og veiledningspunkter er en veldig vanlig problemstilling i norske bibliotek. Som de detaljorienterte bibliotekarer vi er, var…

Buskerudgeriljaen tenker nytt

Buskerudgeriljaen har sammen med personalet på St. Hallvard videregående skoles bibliotek foretatt en total fornyelse av biblioteket. Drøye to uker har vi brukt på på lage et nytt bibliotek. Alt inventaret er kjøpt på IKEA, bortsett fra arbeidsbordene som er…

Artikkel i Bibliotekaren

Første nummer av Bibliotekaren hadde en omfattende presentasjon av førstebibliotekarprogrammet med deltagere. Redaktøren Erling Bergan hadde hatt planer om en artikkel i lang tid. Jeg ble intervjuet på Bibliotekmøtet på Hamar, men intervjuet kom aldri på trykk. I stedet har…

Bestand i folkebibliotek Buskerud 2006-2009

Fylkesbiblioteket i Buskerud har siden 2007 hatt et spesielt fokus på kassering og samlingsutvikling. Et suksesskriterium for økt kassering må nødvendigvis innebære at det skjer en større total kassering i Buskeruds folkebibliotek. Av statistikkens totaltall for bokbestand, framgår det at…

Phronesisk forskning

Professor Bent Flyvbjerg viser i sin bok: «Samfundsvidenskab som virker. Hvorfor samfundsforskningen fejler, og hvordan man får den til å lykkes igjen» en ny måte å forske innenfor samfunnsvitenskapene som ikke kun etteraper naturvitenskapene. Flyvbjerg er opptatt av at forskningen…

Profilér!

Kurset Profilér! går gjennom hele førstekompetanseprogrammet. Det handler om forskjellige former for dokumentasjon av utviklingsarbeidet, utvikling av faglig profil og etter hvert ende opp i en førstekompetansesøknad. Kurset legger vekt på viktigheten av å blogge og bygge opp sin egen…

Fra preik til praksis

Fra preik til praksis er et godt bilde på det jeg ønsker å oppnå gjennom mitt arbeid med 1. bibliotekarprogrammet. Mitt utgangspunkt er praksisfeltet og det er gjennom arbeidet i praksisfeltet,  jeg jobber for å oppnå endringer. “Fra preik til…

Taus kunnskap

På konferansen “Handling eller avhandling” ble det snakket mye om taus kunnskap. På meg virket det som mange hadde et ganske lettvint forhold til begrepet. Som del av min master skrev jeg en oppgave om Knowledge Managements forhold til taus…