define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Begreper – Jannickes fagblogg
Paul Moxnes om erfaringslæring

Paul Moxnes om erfaringslæring

Jeg hører og jeg glemmer. Jeg ser og jeg husker. Jeg handler og jeg forstår. (Confusius) I 1981 publiserte Paul Moxnes boken «Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet». Boken oppsummerer forskningen på området og var ment å være til hjelp for…

Lære å lære

Denne uken ble NOU 2015:8 – “Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanse” lagt frem og presentert for kunnskapsministeren. NOUen er laget på grunnlag av NOU2014:7 hvor underlaget blant annet er kunnskapsløftet og nyere forskning på læring og skole. Doktorgradsstipendiat…

Praksis og teori i perfekt harmoni

Praksis og teori i perfekt harmoni

Rudi Kirkhaug professor ved Universitetet var siste post på programmet på utviklingsseminaret for fylkesbibliotekene på Sommarøy. Han hadde fått i oppdrag å snakke om utviklingsledelse og utviklingsstrategier og vinkle det spesielt mot det å være rådgvier i en fylkeskommunal virksomhet….

Kart over læringsteorier

Kart over læringsteorier

Nyttig oversikt over de ulike læringsteoriene. http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LGVGJY66-CCD5CZ-12G3/Learning%20Theory.cmap

Ranganathans 5 lover

Jeg husker Ranganathan fra bibliotekutdanningen og hans fem lover for bibliotekvitenskap, men har vel aldri reflektert så mye over hva hans fem lover egentlig innebærer. Denne infografikken viser på en enkel og god måte hva bibliotekvitenskap er fundamentert på. De…

Kunnskapsbasert handlekraft

I forbindelse med innstrammingene i sykemeldingsbyråkratiet, har fastlegene blitt pålagt mer papirarbeid. Det interessante i denne sammenhengen er at innstrammingene innføres uten at det er dokumentert at dette vil ha en positiv innvirkning på sykefraværet. Det naturlige ville vært å…

Fra novise til ekspert

Hvordan mennesker lærer kan forklares ut fra forskjellige teoretiske syn. Dreyfus og Dreyfus bruker et fenomenologisk utgangspunkt når de beskriver sitt syn på kunnskap og læring. Teorien går ut på at kunnskapen går fra å være intellektuell til å bli…

Being in the World

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1-rmGy9gWvE&feature=player_profilepage[/youtube] “Being in the World” is a celebration of human beings, and our ability, through the master of physical, intellectual and creative skills, to find meaning in the world around us. Hubert Dreyfus og Martin Heidegger danner et utgangspunkt i…

Atlas of Librarianship

R. David Lankes er direktør ved Information Institute of Syracuse. I atlaset over bibliotekfaglig praksis forsøker han å vise relasjonene mellom de ulike delene, kjernebegrepene og kjernekompetansene som tilsammen utgjør bibliotekfaget. Beskrivelsene gjøres både gjennom tekst og bilder. Særlig tankekartet…

Behov for et paradigmeskifte i utdanning

Sir Ken Robinson, professor emeritus og forsker på utvikling av kreativitet, innovasjon og personlig utvikling. Robinson var nylig på “Skavland” hvor han promoterte sin siste bok. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U[/youtube] I presentasjonen “Changing Education Paradigms” forklarer Robinson hvorfor det er nødvendig med et…