Paul Moxnes om erfaringslæring

Jeg hører og jeg glemmer. Jeg ser og jeg husker. Jeg handler og jeg forstår. (Confusius) I 1981 publiserte Paul Moxnes boken «Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet». Boken oppsummerer forskningen på området og var ment å være til hjelp for alle som jobber med opplæringsspørsmål for voksne. Et av kapitlene i boken handler om ulike …

Continue reading ‘Paul Moxnes om erfaringslæring’ »

Lære å lære

Denne uken ble NOU 2015:8 – “Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanse” lagt frem og presentert for kunnskapsministeren. NOUen er laget på grunnlag av NOU2014:7 hvor underlaget blant annet er kunnskapsløftet og nyere forskning på læring og skole. Doktorgradsstipendiat Marianne Hagelia, Høgskulen i Volda skrev i etterkant et interessant blogginnlegg hvor hun viser til forskning …

Continue reading ‘Lære å lære’ »

Praksis og teori i perfekt harmoni

Rudi Kirkhaug professor ved Universitetet var siste post på programmet på utviklingsseminaret for fylkesbibliotekene på Sommarøy. Han hadde fått i oppdrag å snakke om utviklingsledelse og utviklingsstrategier og vinkle det spesielt mot det å være rådgvier i en fylkeskommunal virksomhet. Kirkhaug har lang praktisk erfaring som leder i private næringsliv og som utviklingsagent i privat …

Continue reading ‘Praksis og teori i perfekt harmoni’ »

Ranganathans 5 lover

Jeg husker Ranganathan fra bibliotekutdanningen og hans fem lover for bibliotekvitenskap, men har vel aldri reflektert så mye over hva hans fem lover egentlig innebærer. Denne infografikken viser på en enkel og god måte hva bibliotekvitenskap er fundamentert på. De fem lovene er sentrale i arbeidet med samlingsutvikling og kassering. Samlingene er til for bruk. …

Continue reading ‘Ranganathans 5 lover’ »

Kunnskapsbasert handlekraft

I forbindelse med innstrammingene i sykemeldingsbyråkratiet, har fastlegene blitt pålagt mer papirarbeid. Det interessante i denne sammenhengen er at innstrammingene innføres uten at det er dokumentert at dette vil ha en positiv innvirkning på sykefraværet. Det naturlige ville vært å lage en pilot i noen utvalgte kommuner for å se om endringene har en positiv …

Continue reading ‘Kunnskapsbasert handlekraft’ »

Fra novise til ekspert

Hvordan mennesker lærer kan forklares ut fra forskjellige teoretiske syn. Dreyfus og Dreyfus bruker et fenomenologisk utgangspunkt når de beskriver sitt syn på kunnskap og læring. Teorien går ut på at kunnskapen går fra å være intellektuell til å bli en kroppslig kunnskap (Flyvbjerg, 1990). Dreyfusmodellen bygger på fem trinn som beskriver ulike stadier i …

Continue reading ‘Fra novise til ekspert’ »

Being in the World

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1-rmGy9gWvE&feature=player_profilepage[/youtube] “Being in the World” is a celebration of human beings, and our ability, through the master of physical, intellectual and creative skills, to find meaning in the world around us. Hubert Dreyfus og Martin Heidegger danner et utgangspunkt i denne filmen om ekspertise. I filmen møter man filosofer og ulike mennesker som i sin …

Continue reading ‘Being in the World’ »

Atlas of Librarianship

R. David Lankes er direktør ved Information Institute of Syracuse. I atlaset over bibliotekfaglig praksis forsøker han å vise relasjonene mellom de ulike delene, kjernebegrepene og kjernekompetansene som tilsammen utgjør bibliotekfaget. Beskrivelsene gjøres både gjennom tekst og bilder. Særlig tankekartet er imponerende. Oversikten gjør at du raskt danner deg et bilde av hvor omfattende bibliotekfaget …

Continue reading ‘Atlas of Librarianship’ »

Behov for et paradigmeskifte i utdanning

Sir Ken Robinson, professor emeritus og forsker på utvikling av kreativitet, innovasjon og personlig utvikling. Robinson var nylig på “Skavland” hvor han promoterte sin siste bok. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U[/youtube] I presentasjonen “Changing Education Paradigms” forklarer Robinson hvorfor det er nødvendig med et nytt paradigme for utdanning tilpasset det 21. århundre. Han mener vi gjennom dagens skolesystem møter …

Continue reading ‘Behov for et paradigmeskifte i utdanning’ »