Buskerud fylkesbibliotek ble årets bibliotek 2010 – mine bidrag

Utdeling av årets bibliotek

Publikum og ansatte ved utdelingen av årets bibliotek 2010

Som del av arbeidet med profileringsdokument er en del av jobben å sette ord på hva jeg har bidratt med av bibliotekutvikling. OECDs Frascatimanual har følgende definisjon på utviklingsarbeid:

Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller mot det å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Utviklingsarbeid må inneholde et erkjennbart element av nyskaping og løsningen må ikke være åpenbar. Aktiviteten må ha en viss systematikk slik at den er mulig å reprodusere. Løsningen må også være av global karakter, slik at den kan anvendes av andre. Arbeidet eller prosjektet må tjene FOU-formål. Rutinearbeid faller utenfor definisjonen.

14 januar 2011 ble fylkesbiblioteksjef Trond Minken overrakt prisen for årets bibliotek 2010 av Gunn Karin Gjul.

Juryen for «Årets Bibliotek 2010» Svein Arne Tinnesand, leder NBF, Gunn Karin Gjul, leder Stortingets familie- og kulturkomité, Ingeborg Rygh Hjorthen, bibliotekar NRK-biblioteket og Lena Jensen, daglig leder Brageprisen hadde følgende begrunnelse for tildelingen:

Buskerud fylkesbibliotek har gjennom nye prosjekter og nye virkemidler bidratt til å videreutvikle rollen som regional utviklingsaktør.
Buskerud fylkesbibliotek er en del av Drammensbiblioteket. Samarbeidet med Drammen bibliotek og Høgskolebiblioteket i Buskerud har resultert i et vitalt bibliotekmiljø som er blitt synlig langt utenfor egne geografiske grenser. Gjennom sin aktivitet er fylkesbiblioteket med på å engasjere og inspirere bibliotekmiljøet både i eget fylke og i hele landet.

Buskerud fylkesbibliotek står bak flere prosjekter som er fremtidsrettede og nyorienterende. Godt kjent fra de siste årene er bl.a.:

23-ting om web 2.0: Nettkursing og kompetanseheving for bibliotekfolk.
Buskerudgeriljaen: Kassering blir tatt alvorlig som del av samlingsutvikling.
Lukter det framtid: Fylkesbiblioteket har besøkt alle folkebibliotek i fylket og intervjuet biblioteksjefer og rådmenn og dokumentert forholdene med bilder, video og statistikk.
E-bokprosjektet: I samarbeid med 3 folkebibliotek i fylket er dette et nasjonalt pilotprosjekt.

3 av disse 4 utviklingsarbeidene hadde jeg ansvar for. I det fjerde «Lukter det framtid», var jeg deltager og reiste blant annet rundt i fylkets kommuner. Der hadde jeg sammen med fylkesbiblioteksjefen møter med deler av den kommunale ledelsen og biblioteksjefen i tillegg til at jeg dokumenterte ved hjelp av foto. Bilder fra besøkene er lagt på Flickr.com.

Jeg mener at alle de fire prosjektene faller innenfor definisjonen av utviklingsarbeid. De er alle på ulike måter nyskapende, av global karakter og reproduserbare. Jeg oversatte og tilpasset «23 things about web 2.0» til norske forhold sammen med tre andre. Sammen med ansatte ved to andre fylkesbibliotek (Vestfold og Østfold) utviklet vi et eget kursopplegg som kombinerte fysiske samlinger med nettstudier på en måte som den gangen var nyskapende i biblioteknorge. Se sluttrapporten for mer informasjon.    Siden videreutviklet jeg kursopplegget for lærere i videregående skole. På vegne av det nasjonale organet ABM-utvikling lagde jeg også en egen versjon for ABM-feltet (arkiv, bibliotek og museum). Til sammen gjennomgikk nærmere 1000 personer i ABM-feltet over hele Norge en eller annen variant av «23 ting».

I arbeidet med «Buskerudgeriljaen», kassering, statistikk og samlingsutvikling består nyskapingen særlig av metodebruken og hvordan kassering har blitt satt på den nasjonale bibliotekagendaen. I artikkelen om kassering publisert i Journal of Library Administration dokumenterer jeg mitt bidrag til endring av kasseringspraksis i norske folkebibliotek.

E-bokprosjektet var på alle måter nyskapende. I 2008 var det ingen folkebibliotek som lånte ut e-bøker. Det fantes ingen teknisk løsning, ingen prinsipper eller forretningsmodeller for hvordan bibliotekenes tilgang til e-bøker skulle være. Buskerud fylkesbibliotek tok de første årene på seg det nasjonale ansvaret for politikkutformingen på området.