Besøk på Bibliotek og läranderesurser ved Høgskolan i Borås

Biblioteket ved Høgskolan i Borås

Inngangspartiet til biblioteket ved Høgskolan i Borås

Tre av deltagerne i programmet for kvalifisering til førstebibliotekar har vært på studietur til bibliotekutdanningen i Borås. Utgangspunktet var et fagseminar ledet av Louise Limberg. I løpet av dagen ble det også tid til et besøk på biblioteket ved Høgskolen.

Biblioteket har 46 ansatte, hvorav 22 er bibliotekarer.  Vi fikk møte bibliotekleder Svante Kristensson og en av hans ansatte Pieta Eklund.

Biblioteket hadde nylig pusset opp sin 1. etasje. Rommet hadde et lekkert preg av lounge, og var fylt opp av komfortable sittegrupper og lave hyller for oppbevaring av tidsskrifter i spreke farger.

Loungepreg i bibliotekets 1. etasje

Loungepreg i bibliotekets 1. etasje

Det er lagt en rekke funksjoner til biblioteket, men de har ikke It-støtte lagt inn under seg slik som er vanlig i norske læringssentre. Biblioteket har et eget team som jobber med pedagogikk og en som jobber med forskningsstøtte.
Bibliotekene i Blekinge og Lund har undersøkt forskningsstøtten og hva forskerne ønsker seg. Undersøkelsen fra Blekinge er nettopp lagt ut på biblist. I Borås ønsker de å lage samme type undersøkelse for å avdekke behovet forskerne har. De er i ferd med å etablere en blogg om forskning hvor open access vil bli et viktig tema.

Det er få forskere som kommer fysisk til biblioteket. Biblioteket ligger i et eget hus på campus. huset. Det er derfor ikke behov for egne forskerrom. Biblioteket jobber med ulike ideer for å få flere forskere i tale. En ide var å få forskere til å møtes på tvers av eget fagområde ved f. eks å invitere til frokostmøter.

Spennende måte å stille ut på

Spennende måte å stille ut bøker på

Biblioteket hadde et student- og undervisningsteam på 4,5 stilling.
De benytter en såkalt imbedded modell i undervisningen som de kaller Boråsmodellen. De har helt sluttet å ha undervisning som ikke er inkorporert i fagene. De har fått laget en litteraturstudie om samarbeid mellom bibliotek og lærere i UH-sektoren. Modellen har vært i bruk siden 2008. Det er rektor som har besluttet at Boråsmodellen skal gjenomføres. Dette har stor betydning i samarbeidet mellom biblioteket og det enkelte undervisningssted.

Informasjonskompetanse ses som del av undervisningen. De erfarer at færre studenter trenger hjelp til søking fordi de får mye undervisning. I dag har de en bibliotekar per utdanning, noe som er sårbart. De prøver derfor å få til team av to personer per fag. Det enkelte instituttet ringer sin kontaktperson og det er tett samarbeid mellom bibliotekar og undervisningsleder. Biblioteket deltar i eksamen og bedømmelsen, men har ikke rett til å sette karakter. Oppgavene som gis kan f. eks være selvrettende quiz.

Undervisningen er en pakke med en progresjon gjennom tre år. Det å finne en vitenskapelig artikkel er gjerne det vanskeligste spørsmål. Studentene har behov for undervisning i kritisk refleksjon. Biblioteket har publisert en rapport om hvordan støtten til førsteårsstudenter bør være: http://bada.hb.se/handle/2320/5309

I 2011 fikk det et nytt søkeverktøy – Summon, som er et metasøk eller discovery tool. Det er et viktig prinsipp for biblioteket at bibliotekarene kun bruker Summon, slik at de selv jobber i det samme søkemiljøet som studentene og forskerne.

Biblioteket har en egen facebookside og har nylig laget utkast til retningslinjer for å regulere bruken bedre. Egen bibliotekblogg: Biblbliogg.wordpress.com hvor de skriver mye om open access.

Fordi det er så mange utenlandske studenter har de behov for å publisere all informasjon på engelsk. Bibliotekets ansatte fungerer også som mentor for mange studenter. Bibliotekarstudenter har ikke praksis, men i stedet har de en mentorordning og de gjennomfører undersøkelser i bibliotek. Biblioteklederen har nylig holdt en karriereforelesning for bibliotekarstudentene som bibliotekstudentene hadde vært veldig positive til.

Flere bilder fra besøket på biblioteket finner du på Google+

 

 

.