Atlas of Librarianship

R. David Lankes er direktør ved Information Institute of Syracuse. I atlaset over bibliotekfaglig praksis forsøker han å vise relasjonene mellom de ulike delene, kjernebegrepene og kjernekompetansene som tilsammen utgjør bibliotekfaget. Beskrivelsene gjøres både gjennom tekst og bilder. Særlig tankekartet er imponerende. Oversikten gjør at du raskt danner deg et bilde av hvor omfattende bibliotekfaget er. Det er både tankevekkende og utvidende å se relasjoner og knytninger som er nye og ukjente.

Atlaset gjør det enklere å se mulighetene for faget og i så måte kan man nesten si at atlaset er et slags manifest for den moderne bibliotekarrollen.

Atlaset oppfordrer bibliotekarene til handling og til å slutte med å være så beskjedne. Biblioteklovens formålsparagraf sier at vi skal stille aktuelt materiale til disposisjon for våre brukere. I Lankes verden blir dette en alt for passiv holdning og tilnærming til kunnskaping. Å gi tilgang er ikke lenger nok, vår rolle er i stedet å være virkelige tilretteleggere og lærere. I min egen leting etter en ny måte å konstituere bibliotekaren på, gir dette mye mening. I stor grad er dette også hvordan jeg i dag praktiserer mitt fag.

Lankes forslag til formålsparagraf er adskillig mer offensiv for bibliotekene: «To improve society through facilitating knowledge creation in their communities». Forbedrer samfunnet gjennom å legge til rette for kunnskaping i lokalsamfunnet/organisasjonen (min oversetting).

 

Bibliotekaren i endring
Bibliotekarene søker etter trygt fotfeste i en verden full av endring, hvor det digitale spiller en stadig større rolle. Selvfølgelig skal vi delta i endringene, men samtidig skal vi ha en trygg forankring i bibliotekfagets særtrekk. Lankes tar disse særtrekk/kjerneverdier og setter de inn i en moderne kontekst. Han fornyer faget samtidig som han trekker trådene fra flere tusen års historie. Der Vetle Lid Larssen blir elitistisk i sin streben etter å bevare bibliotekets sjel, finner Lankes frem til mening gjennom det moderne. Lankes atlas er for praktikerne, det er bibliotekfaglig praksis og ikke bibliotekvitenskap som er Lankes utgangspunkt.

Ny forankring av bibliotekarrollen
Det er ikke de fysiske artifaktene bibliotekarene skal vektlegge, men vårt bidrag til kunnskap og læring. En ny visjon for bibliotekfeltet må innebære noe mer enn å finne bibliotekfaglige måter å benytte informasjonsteknologi og Internett på. Vi trenger noe mer for å sikre bibliotekarenes eksistens. Lankes forankrer bibliotekfaglig praksis i det grunnleggende begrepet: at kunnskap skapes gjennom konversasjon, og at kunnskap må testes gjennom praktisk handling. . Et kunnskapssyn han deler med den danske teoretikeren Flyvbjerg. Utvikling av praksis og praksisfellesskapene får stor betydning i et slikt lærings- og kunnskapssyn. Dersom vi mener at kunnskap skapes gjennom konversasjon, innebærer det en endring av bibliotekpraksis. Bibliotek er i kunnskapsbransjen, derfor er bibliotek i konversasjonsbransjen. Den moderne bibliotekaren tilnærmer seg bibliotekarrollen som tilrettelegger for konversasjonen eller samtalen.

Lankes har kartlagt den nye bibliotekarrollen og gjennom 140 ulike utsagn om bibliotekarfaget blir vi presentert for både relevante teorier og eksempler fra praksis. Atlaset gir også en inngang til nøkkelideer, konsepter, ferdigheter og verdier.

Et Lære.Verk
Lære.Verk hvor stipendiatene på førstebibliotekarprogrammet jobber frem tekster med utgangspunkt i egne utviklingsarbeid, kunne med fordel velge en form som atlaset har. Hjernekartet ville gitt oversikt over omfanget av våre faglige arbeider samtidig som vi ville få vist fram sammenhengene i våre arbeider. Atlaset oppleves nyskapende i både form og innhold. Atlaset er utgitt som en praktutgave på papir av høy klasse. I tillegg er det utviklet en app blant annet iPad. Appen har Lankes selv utviklet i et enkelt verktøy, LiveCode. Ved hjelp av dette verktøyet mener han de fleste vil være i stand til å lage egne mobile løsninger. Lankes oppfordrer også til debatt om atlaset på ulike sosiale medier og har laget en tagg for atlaset for å fremme samtalen om bibliotekarenes framtid.

Atlaset er ment å være et nyttig verktøy for bibliotekutvikling. Det er en tekstbok, samtaleguide, plattform for sosial nettverking og et rop om handling!