Arbeidsgruppe for revidering av den nasjonale bibliotekstatistikken

Nasjonalbiblioteket har nedsatt en arbeidsgruppe for revidering av statistikken

Arbeidsgruppens mandat

Med utgangspunkt i dagens skjema for innhenting av statistiske data fra folkebibliotekene og med bakgrunn i aktivitet/tjenester/oppgaver i folkebibliotekene skal arbeidsgruppen foreslå et revidert skjema for innhenting av folkebibliotekstatistikk. Det skal legges vekt på både å forenkle og forbedre statistikken. Skjemaet skal utformes og tilpasses dagens og morgendagens aktivitet/oppgaver/tjenester i folkebibliotekene, slik at de innsamlede data kan brukes effektivt og aktivt i styring og synliggjøring av bibliotekene og som kilde til kunnskap om sektoren. Det kan være aktuelt å utrede og følge opp enkelte punkter/områder spesielt.  Arbeidet skal i størst mulig grad tilpasses internasjonal bibliotekstatistikk og standarder (spesielt: ISO 2789 Information and documentation – International Library Statistics, ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators , ISO 16439 Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries). Nordisk praksis på området skal tillegges vekt. Det må utformes nødvendige veiledningstekster og definisjoner.

Tre områder skal vektlegges:

  • rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester og samlinger
  • rapportering av statistikk for aktivitet og arrangementer i bibliotekene
  • rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek

Arbeidsgruppen må vurdere hvilke konsekvenser endringene vil få for innhenting av data for andre bibliotektyper på folkebibliotekområdet (mobile bibliotek, fylkesbibliotek, fengselsbibliotek, pasientbibliotek) og evt. endringer som vil bli nødvendig når det gjelder innhenting av skolebibliotekstatistikken.

Arbeidsgruppen skal vurdere aktuelle publiseringsalternativer for folkebibliotekstatistikken.

Arbeidsgruppen kan be om innspill/støtte fra relevante fagmiljøer ved behov.

Rapportering:

Arbeidsgruppen skal avslutte sitt arbeid innen 15. juni 2015. Dersom arbeidsgruppen finner det hensiktsmessig, kan delrapporter leveres underveis.

  1. Arbeidsgruppen skal legge frem forslag til revidert skjema for innhenting av folkebibliotekstatistikken og veiledning til denne med nødvendige definisjoner
  2. Arbeidsgruppen skal legge fram forslag til hvordan Nasjonalbiblioteket best mulig kan publisere folkebibliotekstatistikken.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:

Oppnevnt av fylkesbiblioteksjefkollegiet:

Ágúst Magnússon (Hordaland fylkesbibliotek)

Jannicke Røgler (Buskerud fylkesbibliotek)

Øystein Stabell (Oppland fylkesbibliotek)

Oppnevnt av storbybibliotekene:

Torill Høimyr: (Deichmanske bibliotek)

Fra Statistisk sentralbyrå: Cato Hernes Jensen

Fra Nasjonalbiblioteket:

Arne Gundersen (sekretær)

Erlend Ra (leder)

Torill Redse

Første møtet ble holdt 12. mars, dessverre uten at jeg kunne være til stede pga håndleddsbruddet. Neste møte er i starten av mars. På dette møtet skal jeg presentere hva vi gjør med webtrafikken i Buskerud, på webløft og eBib.