9th Northumbria Int Conf on Performance Measurement in LIS

Konferansen arrangeres hvert andre år. Jeg deltok med paper for andre gang. Tema for årets konferanse var meget aktuelt og handlet om hvordan bibliotek bidrar med verdiskaping. I dagens økonomiske klima blir det ekstra viktig å kunne tallfeste hva man får igjen for å satse på bibliotek.

Selv om hovedfokuset på konferansen er på fag- og forskningsbibliotek, er det også innslag fra folkebiblioteksektoren.
Vi var seks stykker fra Norge som deltok, men jeg var den eneste som presenterte et paper. Så vidt jeg kunne se var det heller ingen andre fra Skandinavia som holdt foredrag. Professors Pors fra Danmark var påmeldt både som foredragsholder og som ansvarlig for en parallellsesjon, men måtte melde avbud.

Innholdet på konferansen holder høyt faglig nivå og er også svært interessant. Deltagelsen fra Norge bør være betydelig større om to år.

Professor Trevor Sheldon, ved University of York ønsket velkommen til York. Han kunne fortelle om en relativt ny informasjonsstrategi for bibliotektjenesten og at det skjer store investeringer på Universitetsbiblioteket. Han oppfordret til å bli bedre på å demonstrere verdien av tjenestene. Samtidig pekte han på at det skjer en inflasjon av indikatorer og ba oss være forsiktig. Han oppfordret oss til å ta lærdom av helsetjenesten, og ha få men solide indikatorer.

Keynote: The IMLS Lib-value project
Professor Carol Tenopir (University of Tennessee, Knoxville)
Roi of academic libraries
Måling av verdien på våre samlinger.

Vurdere hva vi skal beholde og hvilke nye tjenester skal vi satse på.

Presentere to prosjekter.
Lib-value i USA og England
Hva betyr det at det er et godt bibliotek på universitetet.

Verdi kan måles på mange måter

Implicit value
Explicit value
Derived values

Vi kan ikke se utelukkende på bruk og nedlasting. Det blir for snevert. Trenden er at folk leser mer og mer.
Små endringer når det gjelder alder på brukerne, men eldre har flere private abonnement.
14 virtuelle mot tre fysiske besøk fra fagstaben. Dette har endret seg mye og raskt.

2011 uk. 93 prosent elektronisk og 7 prosent på papir.

Current awareness tjenester er mindre viktig for forskerne.

Folk leser flere eldre ting i dag. Leser mer i dybden.

Viktigste resultater av artikkellesing:
Inspirere ny tenking og ideer
Få bedre resultater
Mulighet til å endre fokus, bredere eller smalere

Hvor mye tid brukes per artikkel?
Medisinere leser svært fort.

Bøker viser et helt annet bilde
De ansatte kjøper prapirbøker.

Få frem de gode historiene brukerne har når det gjelder bruk av artikler.
E ressurser sparer tid. Desktop tilgang er bra.

Kan utvikle personas ut i fra data.
Publiserer mer, vinner flere priser, leser mer, bruker mer fra biblioteket, for hver siterte artikkel, bruker personen 27-40 artikler i tillegg. Dette er verdi både for den enkelte ansatt og for fakultetet.

Dette er viktig for et universitet da de ønsker de beste studentene og de beste ansatte.

Viktig å tenke roi.

Outcomes
Ingolf og misjon
Libvalue.cci.utk.edu

Bør vi bruke x antall flere kroner på akkurat denne tjenesten.

Applying SROI in the evaluation of Libraries for Life,
the strategic programme for libraries in Wales
Alyson Tyler (Welsh Government), Alison Kennedy (ASK
Consulting)

Wales satser på bibliotek, men lite som publiseres og dermed lite som resten av verden får vite om.
Tre millioner innbyggere
Abm organ i Wales.
Hatt to ulike strategier. Libraries for life er den nyeste.
Rammeverk for bibliotekstandard er et av tiltakene

Hva er sroi
Social return of investment
Måler relevante endringer for Borgerne. Forteller oss hvordan endringer virker. Forteller historier om endring og utvikling.

Sroi er en seks trinns prosess
Establish scope
Mapping outcomes
Evidence outcomes
Establish impact
Calculate sroi i penger
Use it

Libraries for life var et svært godt prosjekt som ga mye tilbake i verdi. Over tre pund tilbake per invisterte pund.
Wales.gov.uk/cymal

Libalyson.wordpress.com

Ny strategi starter opp neste år.

What business are we in? Value added services, core business and national library performance
Judith Broady-Preston (Aberystwyth University), Wendy Swain

Allerede i 2006 var bibliotek dømt til undergàng.

The womens institute har skapt en kampanje for å redde bibliotekene i England i dagens økonomiske krise.
Hun brukte begrepet: The embedded librarian. Et spennende begrep som jeg oppfatter innebærer at bibliotekaren er der brukeren er. Det betyr også å bevege seg ut av biblioteket.

Gjort en egen studie om nasjonalbibliotek. Collective case study.
Ifla, small, smart national libraries nettverk

Wales og Scotland deltok i studien.
2010 alle tre uk nasjonalbibliotek publiserte nye strategiske visjoner og planer.

Hva er kjernetjenester, hva tillegges i verdi. Core or add on er nødvendig å få vklart.
Komplekse strategiformuleringer.

New libraries, new users?
Claire Creaser, Helen Greenwood (Loughborough University)
Libraries in renewal areas. Tre nye bibliotek ble bygd.
Skulle evaluere prosessen. LISU ble leid inn for å evaluere prosjektet.
Bibliotekets beliggenhet var svært viktig.

Suksesskriterier:
En forståelse av samfunnet
Dyktig ledelse

Library panels er en suksess. Kan søke om statlige midler dersom de blir en ekste interessegruppe.

Svært lite nybygging i dagens uk.

Do School Libraries Make a Difference? : evaluating school library impact across the UK.
Lucy Gildersleeves (University College London)
2009 mla satte opp et prosjekt om skolebibliotek.
Nytter ikke å se på karakterer alene

Transforminglearning.co.uk

Elever klarer ikke å sette ord på hvorfor biblioteket er viktig.

Mange skolebibliotekarer rapporterer til lærerne på hva de gjør og hvilken betydning det har.

Dag 2

Plenary Session: Research Value
Moderator: Colleen Cook
Dr. Michiel Kolman (Senior Vice President , Elsevier)
Dr. Michael Jubb (Director, Research Information Network)

Scopus v/ Kolman

Interdisiplinære forskning er viktig fordi vi vet at her kommer mye nye forskning.
Imponerende å se hvor mye data man kan få ut av Scopus. Siteringer, samarbeid, produktivitet. Hvilke fag man er sterkest på.

Ønsker å måle mer på kunnskap, bruk, hvordan forskere flytter på seg og samarbeidsnettverk

Web of science er bedre på siteringer, særlig gamle. Scopus har flere tidsskrifter. Google scholar er ikke transparent og umulig å etterprøve siteringene.

Veldig vanskelig med siteringer fra bøker. Registreres på så mange ulike måter.

Dr. Michael Jubb (Director, Research Information Network)
Verdien av bibliotek i forskningen
Både kvantitative og kvalitative tilnærminger. Men trenger også å fortelle gode historier. Historiene må bygge på ekte data.

Fysiske besøk av forskere har gått mye ned de siste årene.

Rapport om verdien av bibliotek som Jubb har laget. Historier om hvorfor bibliotek er så viktig.
En heter gode bibliotek hjelp universitetene til å rekruttere og holde på gode forskere. Basert på intervjuer hvor det er slippet opp i underpunkter. Nye bibliotek trekker forskere.

Bibliotek hjelper forskere til å vinne forskningsstipender og kontrakter. Her finnes det gode muligheter for bibliotek til å bidra mer.

Bibliotek promoterer nye teknologier og nye modeller. Men da må de jobbe veldig tett på forskerne.

Repositories kommer godt ut, men ofte blir det litt lite innhold

BIbliotek må sette av spesielle plasser for forskere i biblioteket om de skal ønske å være der.

Det viktigste er den fysiske manifesteringen.

Historiene må reflektere hvordan biblioteket er.  Må samle bevis rundt historiene

Stort gap mellom det bibliotekene tilbyr og hva som oppfattes av de som styrer og sitter på pengesekken.

Vage følelser rundt bibliotek. Dette kan bli svært farlig. Må styrke forholdet kraftig til forskerne.

Må ha større fokus på hva som kommer ut. Hvordan bruker forskerne bibliotektjenestene som er viktig.

Rin.ac.uk

Parallell 4
Moderator Steve Thornton

Behavioural Aspects
1. Libraries as learning spaces: Exploring how students make use of the physical space in academic libraries
Francine May, Alice Swabey (Mount Royal University)
2. Technology Acceptance, Affordances and Changed Information Behaviour: A study of unintended effects.
Niels Ole Pors (Royal School of Library and Information Science, Denmark)
3. Collection development as a political process: a case from Norway
Jannicke Røgler (Buskerud County Library)

Professor Pors var dessverre forhindret fra å delta. I stedet ble det mer tid for diskusjon i sesjonen.

Libraries as learning spaces Francine May, Alice Swabey (Mount Royal University)

Bruker trafikktellinger som metode som på engelsk heter: Seating sweeps.

Studentene gjør veldig strategiske valg i forhold til hvor de ønsker å sitte i biblioteket.
Ønsker tilgang til teknologi. De vil også være i nærheten av andre studenter og venner. Ble inspirert til å jobbe.

Prosjektet hadde både trafikktellinger og spørreundersøkelser. Arbeider med rapporter og publisering av resultatene nå.

Jeg presenterte mitt prosjekt i denne sesjonen.